จำนวนผู้เยี่ยมชม 8384ท่าน
                 
                   
    
  

หมู่ที่

เวียง

โป่งน้ำร้อน

ม่อนปิ่น

แม่งอน

แม่คะ

แม่ข่า

แม่สูน

สันทราย

หมู่ 1 บ้านหนองตุ้ม บ้านหนอพนัง บ้านแม่มาว
ขี้เหล็ก
บ้านห้วยห้อม บ้านแม่คะ บ้านสบข่า บ้านแม่สูนหลวง บ้านแม่มาว
หมู่ี่ 2 บ้านป่าบง บ้านดอน บ้านต้นตุ้ม บ้านแม่งอน
กลาง
บ้านสันป่าก่อ บ้านดงป่าลัน บ้านปางสัก บ้านนันทาราม
หมู่ี่ 3 บ้านหนองอึ่ง บ้านใหม่
หัวฝาย
บ้านม่อนปิ่น บ้านห้วยลึก บ้านป่าแงะ บ้านสันม่วง บ้านแม่สูนน้อย บ้านสันทราย
หมู่ี่ 4 บ้านสวนดอก บ้านท่าหัด บ้านป่าฮิ้น บ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก
บ้านหนอง
บัวคำ
บ้านห้วยโจ้ บ้านสันป่าแดง บ้านห้วยงูนอก
หมู่ี่ 5 บ้านต้นหนุน บ้านต้นผึ้ง บ้านลาน บ้านหลวง บ้านห้วยไคร้ บ้านแม่ข่า บ้านร้องอ้อ บ้านห้วยงูใน
หมู่ี่ 6

บ้านสันทราย
คลองน้อย

บ้านเปียงกอก บ้านหัวนา บ้านปางควาย บ้านเหมือแร่ บ้านหล่ายฝาง บ้านต้นส้าน บ้านต้นส้าน
หมู่ี่ 7 บ้านแม่ใจใต้ บ้านต้นผึ้งใต้ บ้านสวนชา บ้านทุ่งหลุก บ้านโป่งนก บ้านสันต้นเปา บ้านหนองยาว บ้านสองแคว
หมู่ี่ 8

บ้านแม่ใจเหนือ

  บ้านหนองบัว บ้านหนองขวาง บ้านธิ บ้านเด่น
เวียงไชย
บ้านนิคม บ้านสันต้นดู่
หมู่ี่ 9 บ้านสันป่าไหน่   บ้านเวียงหวาย บ้านสัน
มะกอกหวาน
บ้านปางปอย บ้านสันป่าไหน่ บ้านสันดินแดง บ้านห้วยงูกลาง
หมู่ี่10 บ้านสันป่ายาง   บ้านม่วงชุม บ้านทุ่งทอง บ้านหนองฮ่าง บ้านใหม่
หล่ายฝาง
บ้านสันมะเฟือง บ้านสบมาว
หมู่ี่11 บ้านท่าสะแล   บ้านดอยป่าคา บ้านป่าจี้ บ้านแม่ป่าไผ่ บ้านหนองอ้อม บ้านสันป่าเกี๊ยะ บ้านใหม่สันต้นดู่
หมู่ี12 บ้านโป่งถืบ   บ้านม่อนปิ่นใต้ บ้านยาง บ้านไร่ บ้านดงมิตรภาพ บ้านสันมะม่วง บ้านสันป่าข่า
หมู่ี่13 บ้านห้วยบอน   บ้านเด่นเวียงชัย บ้านใหม่หลวง บ้านหนอง
บวกช้าง
บ้านห้วยโจ้เหนือ บ้านใหม่โป่งผา บ้านสันหนองเขียว
หมู่ี่14 บ้านใหม่เสาหิน   บ้านขอบด้ง บ้านแม่งอน
สันติสุข
บ้านสันดอยนาค   บ้านสันติพัฒนา บ้านใหม่เหนือ
หมู่ี่15 บ้านโป่งถืบใน   บ้านหนองไผ่ บ้านใหม่ทุ่งเจริญ บ้านดอยป่าไผ่   บ้านใหม่ชัยเกษม บ้านท่ากว้าง
หมู่ี่16 บ้านปางผึ้ง           บ้านหนองยาวใต้  บ้านสันทรายเหนือ
หมู่ี่17 บ้านใหม่คลองน้อย           บ้านหนองยาวเหนือ บ้านต้นส้านใน
หมู่ี่18 บ้านศรีดอนชัย              
หมู่ี่19 บ้านใหม่ชยาราม              
หมู่ี่ 20 บ้านสระนิคม           <